Top

Reklamačné podmienky

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru
  1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  2. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry, alebo potvrdzujúceho emailu od predávajúceho o zaplatení.
  3. Reklamovaný tovar s protokolom je potrebné zasielať na adresu Združenie Mórica Beňovského, o. z., Šalviová 8, 821 01 Bratislava.
  4. Reklamačný protokol si môžete stiahnuť na tomto odkaze.
  5. Reklamovaný tovar musí byť kompletný s originálnym príslušenstvom.
  6. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od doručenia žiadosti o reklamáciu.
  7. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
  8. Kupujúci hradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu.
  9. Tieto reklamačné podmienky platia od 01. 10. 2020.